گذشتن از site news

Site news

(هنوز خبری ارسال نشده است)

گذشتن از انجمن های موجود

انجمن های موجود

مدیریت مستندات هیئت رییسه

    فرم درخواست ایجاد انجمن

بستر ارتباط علمی مدیران دانشگاه فرهنگیان

برای مباحثه بین روسای محترم لایه استانی

این انجمن به منظور بهره برداری شورای دانشگاه تاسیس شده است.

برای تبادل نظر بین کارشناسان کتابخانه ها

این انجمن برای مدیریت ارتباطات و مستندات برای کلیه مسئولین فناوری اطلاعات پردیسها و مراکز دانشگاه فرهنگیان ایجاد شده است.

کلیه اطلاعات مربوط به شورای راهبردی هوشمند سازی دانشگاه فرهنگیان

این انجمن به طور مشحص شامل:

1) مستندات قابل توجه روسای محترم

2) ارتباطات بین روسا و مدیران ستاد

مدیریت هوشمند سازی در ستاد مرکزی دانشگاه فرهنگیان

انجمنی برای گفت و گو و ارائه نظرات  اعضای محترم شبکه مجازی مشاوران رئیس دانشگاه  √√√

این انجمن برای مباحث ارزیابی برنامه تعالی مدیریت مدرسه موضوع همکاری علمی دانشگاه با آموزش و پرورش ایجاد شده است.

NEW!

این انجمن برای تعامل درون سازمانی با تمامی کارشناسان سازمان مرکزی ایجاد شده است.

 ثبت نام کارگاه "نحوه کاربری سامانه های الکترونیکی فرهنگیادا و مدیریت مستندات و ارتباطات" از این قسمت انجام پذیر است:

برای کارکنان سازمان مرکزی

مسئول انجمن: اداره کل پشتیبانی و رفاه